Βιογραφίες

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες βιογραφίες σύμφωνα με τις οδηγίες


  • O Alan Kay οραματίστηκε το Dynabook και δημιούργησε λογισμικό που διευκολύνει τα παιδιά να μάθουν να σκέφτονται μαζί με τους υπολογιστές

coming soon…

[Douglas Engelbart]

[Bret Victor]

[Ivan Sutherland]

[Bill Buxton]

[Don Norman]

[David Canfield Smith]

[J. C. R. Licklider]

Marc Weiser